Get Adobe Flash player

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Významem tohoto dokumentu je splnění zákonné povinnosti Správce osobních údajů vůči Subjektu údajů, tedy k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů vč. zvláštních kategorií osobních údajů.

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, IČ 70886598, zs(@)zsvoletiny.cz, +420 499 841 562

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Petr Mach, Havlíčkova 648, 50801 Hořice, general(@)ochrana-osobnich-dat.cz, +420 722 133 362

 
DOZOROVÝ ÚŘAD

V případě podezření, že s Vašimi osobními údaji nakládáme protiprávně, můžete se také obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta(@)uoou.cz, +420 234 665 111 (Ústředna)

 
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

U dítěte: Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR, místo pobytu v zahraničí, datum zahájení povinné školní docházky, ukončení povinné školní docházky, údaje o zdravotní způsobilosti, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání, údaje o znevýhodnění dítěte uvedené v § 16 ŠZ, údaje o mimořádném nadání podle § 16 ŠZ, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou v souladu s § 16 ŠZ, údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení ŠPZ, třída.

U zákonného zástupce: Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu (bydliště, nemá-li v ČR místo trvalého pobytu), adresa pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mail

U pověřených osob k vyzvedávání dětí: Jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, telefonické spojení.

 
ÚČEL(Y) ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Plnění zákonných povinností spojených se vzděláváním žáků (Školský zákon) – ŠKOLNÍ MATRIKA

 
OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ORGANIZACE NEBO TŘETÍ STRANY

Organizace neeviduje žádné oprávněné zájmy, které by byly důvodem zpracování osobních údajů zákonných zástupců a jejich dětí.

 
PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů poskytuje vaše osobní informace v rámci svých zákonných povinností následujícím příjemcům:

MŠMT, ČŠI, zřizovateli, kontrolním orgánům.

 
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Organizace nepředává žádné vaše zpracovávané osobní údaje do zahraničí.

 
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje ukládáme pouze ze zákonných důvodů a po dobu nezbytně nutnou, kterou nám ukládají zákonné povinnosti. O délce zpracování vašich osobních informací vás rádi informujeme v sídle společnosti na vaši žádost.

 

V Trutnově dne 18. 5. 2018

Mgr. Stanislava Tejchmanová
    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.